Top tài nguyên
Số 184 UBND Vv nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần và Quốc khánh 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 109 QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học thị xã Đông Triều
Số 188 UBND Về việc đề nghị biệt phái nhân viên y tế sang làm nhiệm vụ y tế trường học
Số 59 UBND-TM4 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 49 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 48 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 45 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 46 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 42 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 35 UBND-VX5 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 460 UBND-DL1 v v một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Số 55 PGD&ĐT Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hinh trong dịp tết Nguyên đán năm 2022
Số 225 UBND-TH5 v v thực hiện chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và Kết luận số 314-KL TU ngày 29 11 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 57 PGD&ĐT Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2022 cơ quan Phòng GD&ĐT
Số 242-TB TU Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Tại Hội nghị ngày 17.01.2022
Số 290 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 403 UBND-GD v v thực hiện quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Số 120 QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Số 01 CT-BYT CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022
Số 19 UBND-VX5 V v thông báo Văn bản mới ban hành
Top tài nguyên
Số 184 UBND Vv nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần và Quốc khánh 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 109 QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học thị xã Đông Triều
Số 188 UBND Về việc đề nghị biệt phái nhân viên y tế sang làm nhiệm vụ y tế trường học
Số 59 UBND-TM4 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 49 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 48 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 45 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 46 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 42 UBND-GD Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 35 UBND-VX5 Vv thông báo văn bản mới ban hành
Số 460 UBND-DL1 v v một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Số 55 PGD&ĐT Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hinh trong dịp tết Nguyên đán năm 2022
Số 225 UBND-TH5 v v thực hiện chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và Kết luận số 314-KL TU ngày 29 11 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 57 PGD&ĐT Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2022 cơ quan Phòng GD&ĐT
Số 242-TB TU Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Tại Hội nghị ngày 17.01.2022
Số 290 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 403 UBND-GD v v thực hiện quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Số 120 QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Số 01 CT-BYT CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022
Số 19 UBND-VX5 V v thông báo Văn bản mới ban hành