Top tài nguyên
Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024
Số 3571 SGDĐT-VP V.v hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725 QĐ-BGDĐT
Số 3730 UBND-VP V.v thông báo Quyết định số 28 2023 QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ mới ban hành
Số 1921 PGD&ĐT V.v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01 2017 TT-BGDĐT ngày 13 01 2017
Số 1919 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 8
Số 3467 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH hực hiện Kế hoạch hành động số 281 KH-UBND ngày 10 11 2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượ
Số 3845 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 254 TB-UBND THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động làm giáo viên các trường phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đôg Triều năm học 2023- 2024
Số 4068 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH phe duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhân tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Số 314 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3678 UBND-VP Đảm bảo vệ sịnh an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe của học sịnh trên địa bàn thị xã
Số 3480 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2023
Số 3375 UBND-VHXH Về việc tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 3455 SGDĐT-VP V.v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh
Số 20-NQ TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số 3625 UBND-GD quản lý thực hiện các khoản thu Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024
Số 3506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3337 UBND-VP thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử
Số 3420 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025,
Top tài nguyên
Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024
Số 3571 SGDĐT-VP V.v hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725 QĐ-BGDĐT
Số 3730 UBND-VP V.v thông báo Quyết định số 28 2023 QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ mới ban hành
Số 1921 PGD&ĐT V.v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01 2017 TT-BGDĐT ngày 13 01 2017
Số 1919 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 8
Số 3467 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH hực hiện Kế hoạch hành động số 281 KH-UBND ngày 10 11 2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượ
Số 3845 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 254 TB-UBND THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động làm giáo viên các trường phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đôg Triều năm học 2023- 2024
Số 4068 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH phe duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhân tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Số 314 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3678 UBND-VP Đảm bảo vệ sịnh an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe của học sịnh trên địa bàn thị xã
Số 3480 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2023
Số 3375 UBND-VHXH Về việc tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 3455 SGDĐT-VP V.v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh
Số 20-NQ TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số 3625 UBND-GD quản lý thực hiện các khoản thu Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024
Số 3506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3337 UBND-VP thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử
Số 3420 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025,