Top tài nguyên
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Số 40 KH-UBND KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024
Số 332 UBND-VP V.v thực hiện Thông tư số 31 2023 TTBGDĐT ngày 29 12 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp
Số 26 BC-BDT-SGDĐT Báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số 34 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH V.v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh QN lần thứ IX, năm 2024
Số 33 KH-BTC KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh QN lần thứ IX, năm 2024
Số 131 CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 NQ-CP ngày 05 01 2024 của Chính phủ, Nghị quyết số 20-NQ TU ngày 27 11 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 176 NQ-HĐND ngày 08 12 2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển ki
Số 416 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 37 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 21-CT TW ngày 04 5 2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 319- KH TU ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Số 38 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025
Số 309 UBND-NV V.v triển khai thực hiện Công điện số 11 CĐ- TTg ngày 30 01 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Top tài nguyên
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Số 40 KH-UBND KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024
Số 332 UBND-VP V.v thực hiện Thông tư số 31 2023 TTBGDĐT ngày 29 12 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp
Số 26 BC-BDT-SGDĐT Báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số 34 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH V.v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh QN lần thứ IX, năm 2024
Số 33 KH-BTC KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh QN lần thứ IX, năm 2024
Số 131 CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 NQ-CP ngày 05 01 2024 của Chính phủ, Nghị quyết số 20-NQ TU ngày 27 11 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 176 NQ-HĐND ngày 08 12 2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển ki
Số 416 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 37 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 21-CT TW ngày 04 5 2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 319- KH TU ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Số 38 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025
Số 309 UBND-NV V.v triển khai thực hiện Công điện số 11 CĐ- TTg ngày 30 01 2024 của Thủ tướng Chính phủ