Văn bản mới nhất
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
23/2023/TT-BGDĐT Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 30/01/24
22/2023/TT-BGDĐT Số 22 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học 17/01/24
23/2023/TT-BGDĐT Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 17/01/24
24/2023/TT-BGDĐT Số 24 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Đơn vị hc tập cấp huyện, tỉnh 17/01/24
25/2023/TT-BGDĐT Số 25 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh 17/01/24
26/2023/TT-BGDĐT Số 26 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37 2021 TT-BGDĐT, 38 2021 TT-BGDĐT 39 2021 TT-BGDĐT ngày 30 12 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 17/01/24
27/2023/TT-BGDĐT Số 27 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 17/01/24
28/2023/TT-BGDĐT Số 28 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 17/01/24
29/2023/TT-BGDĐT Số 29 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng đối với ngành giáo dục 17/01/24
30/2023/TT-BGDĐT Số 30 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học 17/01/24
31/2023/TT-BGDĐT Sô 31 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghệp trung học cơ sở 17/01/24
21/2023/TT-BGDĐT Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 06/12/23
18/2023/TT-BGDĐT Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ hướng dẫn xấy dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 05/12/23
19/2023/TT-BGDĐT Số 19 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định hướng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 22/11/23
20/2020/TT-BGDĐT Số 20 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập 22/11/23
18/2023/TT-BGDĐT Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 09/11/23
15/2023/TT-BGDĐT Số 15 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục 09/08/23
08/2023/TT-BGDĐT Số 08 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01 2021 TT-BGDĐT, 02 2021 TT-BGDĐT, 03 2021 TT-BGDĐT, 04 2021 TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 14/04/23
06/2023/TT-BGDĐT Số 06 2023 TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15 2020 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05 2021 TT-BGDĐT 24/03/23
05/2023/TT-BGDĐT Số 05 2023 TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 28/02/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 207 mục.
trong 11