Văn bản mới nhất
Số 26 VP.UBND-NC Thông báo Quyết định số 101 QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030
Số 48 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024
Số 1484-CV TU V.v thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo tỉnh
Số 229 PGD&ĐT V.v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2023
Số 531 TB-BTC Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024
Số 527 BTC-HKPĐ V.v tiếp tục tổ chức các môn thi còn lại tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2024
Số 02 2024 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09 2022 QĐ-TTg ngày 04 4 2022 của Thủ Tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Số 47 KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
23/2023/TT-BGDĐT Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 30/01/24
22/2023/TT-BGDĐT Số 22 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học 17/01/24
23/2023/TT-BGDĐT Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 17/01/24
24/2023/TT-BGDĐT Số 24 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Đơn vị hc tập cấp huyện, tỉnh 17/01/24
25/2023/TT-BGDĐT Số 25 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh 17/01/24
26/2023/TT-BGDĐT Số 26 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37 2021 TT-BGDĐT, 38 2021 TT-BGDĐT 39 2021 TT-BGDĐT ngày 30 12 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 17/01/24
27/2023/TT-BGDĐT Số 27 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 17/01/24
28/2023/TT-BGDĐT Số 28 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 17/01/24
29/2023/TT-BGDĐT Số 29 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng đối với ngành giáo dục 17/01/24
30/2023/TT-BGDĐT Số 30 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học 17/01/24
31/2023/TT-BGDĐT Sô 31 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghệp trung học cơ sở 17/01/24
21/2023/TT-BGDĐT Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 06/12/23
18/2023/TT-BGDĐT Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ hướng dẫn xấy dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 05/12/23
19/2023/TT-BGDĐT Số 19 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định hướng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 22/11/23
20/2020/TT-BGDĐT Số 20 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập 22/11/23
18/2023/TT-BGDĐT Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 09/11/23
15/2023/TT-BGDĐT Số 15 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục 09/08/23
08/2023/TT-BGDĐT Số 08 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01 2021 TT-BGDĐT, 02 2021 TT-BGDĐT, 03 2021 TT-BGDĐT, 04 2021 TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 14/04/23
06/2023/TT-BGDĐT Số 06 2023 TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15 2020 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05 2021 TT-BGDĐT 24/03/23
05/2023/TT-BGDĐT Số 05 2023 TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 28/02/23
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 207 mục.
trong 11