Văn bản mới nhất
Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024
Số 3571 SGDĐT-VP V.v hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725 QĐ-BGDĐT
Số 3730 UBND-VP V.v thông báo Quyết định số 28 2023 QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ mới ban hành
Số 1921 PGD&ĐT V.v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01 2017 TT-BGDĐT ngày 13 01 2017
Số 1919 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 8
Số 3467 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH hực hiện Kế hoạch hành động số 281 KH-UBND ngày 10 11 2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượ
Số 3845 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 254 TB-UBND THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động làm giáo viên các trường phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đôg Triều năm học 2023- 2024
Số 4068 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH phe duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhân tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Số 314 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn: