Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chào mừng tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (30/10/1963-30/10/2023)!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 202 PGD&ĐT Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Số 181 PGD&ĐT V.v triển khai các Quyết định số 4119 QĐ- BGDĐT, Quyết định số 392 QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 142 PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học học kỳ I năm học 2023- 2024, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024
Số 127 PGD&ĐT KẾT LUẬN Kết luận Hội nghị tập huấn công tác quản lí, khai thác và sử dụng thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
Số 127 PGD&ĐT THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị tập huấn công tác quản lí, khai thác và sử dụng thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
Số 126 BC-PGDĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2023-2024
Số 1874 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024
Số 1991 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số Ngành Giáo dục giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số 105 PGD&ĐT V.v thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTNTC từ năm học 2023-2024
Số 103 PGD&ĐT V.v chủ động các biện pháp phòng chống rét trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã
Số 25 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thay thế giáo viên ôn luyện đội dự tuyển học sinh giỏi THCS tham gia thi câp tỉnh năm học 2023-2024
Số 02 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi THCS tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024
Số 01 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội tuyển học sinh giỏi THCS ôn luyện tham gia Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2023-2024
Số 872 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2023-2024
Số 09 PGD&ĐT V.v tổ chức góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 lần 2
Số 1968 PGD&ĐT V.v thông báo về việc tổ chức Kỳ thi chọn HSG THCS cấp thị xã Đợt 2, năm học 2023-2024
Số 1965 PGD&ĐT hướng dẫn dạy học nội dung Giáo dục địa phương lớp 8 năm học 2023-2024
Số 02 TB-BTC THÔNG BÁO Về việc tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thị xã học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số 01 TB-BTC THÔNG BÁO Về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thị xã học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số 815 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ giám sát Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thị xã học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 498 SGDĐT-GDPT V.v tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục
Số 470 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2024
Số 457 SGDĐT-GDPT V.v báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt
Số 521 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 26 BC-BDT-SGDĐT Báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số 34 QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH V.v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh QN lần thứ IX, năm 2024
Số 33 KH-BTC KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh QN lần thứ IX, năm 2024
Số 131 CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 NQ-CP ngày 05 01 2024 của Chính phủ, Nghị quyết số 20-NQ TU ngày 27 11 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 176 NQ-HĐND ngày 08 12 2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển ki
Số 416 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 400 SGDĐT-VP V.v triển khai chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, PCTP, ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2024
Số 381 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác trẻ em trong ngành Giáo dục năm 2024
Số 615 STC-QLNS V.v điều chuyển nguồn kinh phí mua sắm thiết bị dạy học năm 2023 sang năm 2024
Số 390 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 259 HD-SGDĐT Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Số 364 SGDĐT-VP cung cấp nội dung và quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 3796 UBND-TNMT V.v công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thị xã Đông Triều
Số 02 CTPH-PGDĐT-HKH Chương trình phối hợp giữa PGD&ĐT với HKH thị xã Đông Triều giai đoạn 2023-2030
Số 86 QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2026 Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 43 KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 353 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác số 15 KH-BDT-SGDĐT ngày 26 01 2024 giữa Ban Dân tộc tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Số 40 KH-UBND KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024
Số 332 UBND-VP V.v thực hiện Thông tư số 31 2023 TTBGDĐT ngày 29 12 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp
Số 37 KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 21-CT TW ngày 04 5 2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 319- KH TU ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Số 38 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025
Số 309 UBND-NV V.v triển khai thực hiện Công điện số 11 CĐ- TTg ngày 30 01 2024 của Thủ tướng Chính phủ
Số 57 VP Thông báo phân công cán bộ, công chức, người lao động trực ngày nghỉ và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Số 346 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2030
Số 177 BĐH-PCGD, XMC V.v tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ PCGD - XMC năm 2023
Số 1509-CV TU V.v thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thị xã
Số 231 UBND-VP V.v Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Số 3838 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V.v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024
Số 25 KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thị xã Đông Triều năm 2024
Số 11-CTr BTGTU CHƯƠNG TRÌNH Công tác Tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024
Số 118-CV BTGTU V.v Tuyên truyền chủ đề công tác năm 2024 và 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều
Số 22 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2024
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 76 2023 TT-BTC THÔNG TƯ Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
Số 29-CT TW CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữa cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
Sô 31 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghệp trung học cơ sở
Số 30 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
Số 29 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng đối với ngành giáo dục
Số 28 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Số 27 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 26 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37 2021 TT-BGDĐT, 38 2021 TT-BGDĐT 39 2021 TT-BGDĐT ngày 30 12 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 25 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh
Số 24 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, công nhận Đơn vị hc tập cấp huyện, tỉnh
Số 23 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
Số 22 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học
Số 12 VBHN-BGDĐT V v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Số 4338 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 22 / 02 / 2024
Khai giảng năm học 2023-2024
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Chi tiết
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Tủ sách pháp luật

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bộ Luật lao động
2 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3 Luật Công nghệ thông tin
4 Luật Ngân sách nhà nước
5 Luật Giáo dục
6 Luật Giáo dục-1
7 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
8 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10 Luật số 100 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Hình sự
11 Luật số 91 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Dân sự
Hiển thị 11 mục.
trong 1
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 308.959.804
 Đang truy cập: 30
 Trong đó: 18 thành viên