Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 

* Hồ sơ a) Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã; b) Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, công nhận. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thủ tục: Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập  

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ dân lập bị giải thể; phương án giải...

Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan.

Thủ tục: Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo - Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan

Thủ tục: Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp thị xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan

Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp thị xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo; - Cơ quan phối hợp: Các phòng có liên quan.

Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở  

* Thành phần hồ sơ: - Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; - Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; - Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học. Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ

Thủ tục: thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng; - Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ...

Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; - Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động; - Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu...

Thủ tục: Giải thể nhà trường, nhà trẻ  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quản phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.


Các trang: 1  2  
Tin mới nhất