Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
c) Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.


* Trình tự thực hiện:

(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã nhận kết quả.

(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước

- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, thẩm định;

- Tổng hợp kết quả thẩm định, lập biên bản, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã ra Quyết định sáp nhập, chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ công lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công thị xã trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

* Thành phần hồ sơ:

a) Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

b) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

c) Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất