Tài nguyên
  • Document
../document-library/doc DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA CHÙA QUỲNH LÂM
Author: Ban Tuyên giáo-Huyện Ủy Đông Triều
Abstract:

 Chùa Quỳnh Lâm, là di tích cấp Quốc gia đã được xếp hạng theo quyết định số 2009 VHQĐ Ngày 15  tháng 11 năm 1991

Địa chỉ: Tràng An – Đông Triều - Quảng Ninh
Size: 130.0k
Download: Click on here to download    View Document
# of Downloads: 6385
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
URL:
Comments