Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh A hưởng ứng “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014”

Trường Tiểu học An Sinh A hưởng ứng “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014”

Thực hiện kế hoạch số 654/KH-PGD&ĐT ngày 13/10/2014 của PGD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014, trường Tiểu học An Sinh A đã triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến Pháp luật tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường với nhiều hình thức đa dạng và hiệu quả.


      Với chủ đề ngày Pháp luật 2014 là: "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Ban giám hiệu trường Tiểu học An Sinh A đã lựa chọn những nội dung  tuyên truyền thiết thực, phù hợp ở đơn vị như: Phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ Môi trường, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, Luật lệ Ạn toàn Giao thông, Quyền và bổn phận trẻ em…

      Cùng với việc treo băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh Măng non tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thì các nội dung này cũng được tổ chức đưới hình thức  sinh hoạt ngoại khóa và các cuộc thi tìm hiểu như: Tìm hiểu luật ATGT, tìm hiểu quyền và bổn phận trẻ em  cho các em học sinh trong toàn trường.

 

 

 

 

     Đây là một hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao hiểu biết các kiến thức về Pháp luật, qua đó giáo dục ý thức chấp hành và thực hiện tốt luật pháp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường.

                                                                                                                                  Linh Hương