Asset Publisher

Thị xã Đông Triều, một trong những đơn vị tiêu biểu hoạt động khuyến học khuyến tài của tỉnh

Thị xã Đông Triều, một trong những đơn vị tiêu biểu hoạt động khuyến học khuyến tài của tỉnh

Trong những năm qua, thị xã Đông Triều đã tranh thủ và động viên mọi nguồn vốn từ nhiều nơi để đầu tư việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân. Không chỉ vận động các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn xã hội hóa xây dựng, trang bị thêm về cơ sở vật chất cho các trường học, nhiều tổ chức Đoàn, Đội, Hội phụ huynh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: gây quỹ Hội, đóng góp tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách. Trong 05 năm qua, tổng nguồn quỹ các cấp huy động được cho công tác khuyến học của thị xã là trên 9 tỷ đồng.


         

Đ/c Nguyễn Văn Hùy, Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học TX trao thưởng cho học sinh giỏi

           Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư hiếu học cũng được phát triển mạnh. Từ thị xã đến cơ sở duy trì thực hiện tốt chế độ chính sách và động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chế độ chính sách đối với công tác đào tạo nghề cho người lao động. Hàng năm, Hội Khuyến học các cấp và nhiều dòng họ đã tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các gương sáng về hiếu học, các điển hình vượt khó vươn lên trong học tập.

          Hiện nay, toàn thị xã có 21/21 xã, phường, 86 đơn vị trường học và 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành lập được Hội khuyến học, Chi hội Khuyến học, Ban Khuyến học. Cùng với đó, toàn thị xã có trên 38.000 hộ gia đình hiếu học (đạt 91%); 149 dòng họ hiếu học (đạt 87%); 126 cơ quan, trường học, doanh nghiệp trở thành đơn vị hiếu học (đạt 95%). Ngoài ra, 100% thôn, khu phố có đủ điều kiện truy cập Internet, tủ sách dùng chung; 100% các Trung tâm Học tập cộng đồng tổ chức đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, tạo môi trường giáo dục lành mạnh và xây dựng xã hội học tập.

           Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về "xây dựng xã hội học tập"; gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tôn vinh, nhân rộng các dòng họ, gia đình hiếu học.

               Với những kết quả đã đạt được, thị xã Đông Triều liên tục được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng xứng đáng, nêu tấm gương sáng cho phong trào chung.

 

                                                                         Thu Phương