Asset Publisher

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

Kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong trường hợp cháy, lũ, lụt xảy ra gây thiệt hại tới hồ sơ, tài liệu để được hướng dẫn và tìm các biện pháp khắc phục thiệt hại.


           Thực hiện Công văn số 1467/UBND ngày 10/9/2014 của UBND huyện Đông Triều về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn Số 604/PGD&ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2014 yêu cầu các trường: Trên cơ sở các phương án phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão chung của cơ quan đã xây dựng, Hiệu trưởng các trường cần chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kịp thời xây dựng, bổ sung nội quy phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão tài liệu lưu trữ, thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến cho CB, GV, HS thực hiện nghiêm các quy định về  công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt, đặc biệt đối với những người trực tiếp làm công việc liên quan tới hồ sơ, tài liệu. Thực hiện đúng quy định về chế độ nộp lưu và bảo quản tài liệu; kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong trường hợp cháy, lũ, lụt xảy ra gây thiệt hại tới hồ sơ, tài liệu để được hướng dẫn và tìm các biện pháp khắc phục thiệt hại.

                                                            Thu Phương