Asset Publisher

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015 - 2016

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015 - 2016

Sáng nay 15/9/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015 – 2016. Đồng chí Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp.


          

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị

           Theo đó, tên gọi của Hội nghị: Đối với cơ sở giáo dục công lập: Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Hội nghị giáo viên, nhân viên, lao động.

           Hình thức tổ chức hội nghị: Hội nghị thường kỳ, Hội nghị bất thường, thành phần dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động gồm toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường.  

            Quy trình tổ chức và nội dung hội nghị: Đối các cơ sở giáo dục công lập: Hiệu trưởng chủ trì phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nội dung tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; phối hợp xây dựng Quy chế dân chủ tại đơn vị. Công tác chuẩn bị: Mở hội nghị trù bị, tiến hành tổ chức hội nghị ở cấp tổ, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn cơ quan, đơn vị: Bầu đoàn chủ tịch và thư kí hội nghị; đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trước hội nghị về tình hình, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động dự hội nghị; Đoàn chủ tịch điều hành nội dung Hội nghị.

             Đối với các đơn vị cơ sở giáo dục ngoài công lập : Tổ chức hội nghị người lao động theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ ban hành "Quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"; phát huy quyền dân chủ của người lao động  trong việc tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Nhà đầu tư); trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.  Quy trình và nội dung tổ chức hội nghị người lao động: Tổ chức hội nghị người lao động cấp tổ; tổ chức hội nghị toàn trường sau khi tổ chức hội nghị ở cấp tổ. …

              Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý và xây dựng cơ quan, trường học đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

                                                 Thu Phương