Asset Publisher

Bồi dưỡng chính trị hè cho trên 2.000 cán bộ quản lý và giáo viên

Bồi dưỡng chính trị hè cho trên 2.000 cán bộ quản lý và giáo viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè 2014 cho trên 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.


      

        Tại hội nghị, các học viên được học tập các chuyên đề: Lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục công dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

            Những nội dung cơ bản và mới của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về "Nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

            Những vấn đề về kinh tế - xã hội nổi bật ở địa phương trong thời gian gần đây. Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2014. Và một số nội dung cơ bản về giáo dục và đào tạo.

            Thông qua đợt tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong tình hình mới. Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên cùng toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

                                                         Thu Phương