Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
11257507 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Hồng Thái Tây
11257500 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Hoa Anh Đào
11257506 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Hồng Thái Đông
11257521 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Xuân Sơn
11257514 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Sao Mai
11257523 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Yên Thọ
11257513 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Nguyễn Huệ
11257495 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Bình Dương A
11257518 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Tràng An
11257517 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Thủy An
11257497 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Bình Minh
11257516 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Tân Việt
11257512 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Lê Hồng Phong
11257494 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN An Sinh B
11257498 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Đức Chính
11257520 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Việt Dân
11257502 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Hoa Mai
11257496 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Bình Dương B
11257519 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2022 Trường MN Tràng Lương
11257486 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Xuân Sơn
11257471 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Hoàng Quế
11257491 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH&THCS Việt Dân (cấp TH)
11257476 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Kim Sơn
11257479 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Mạo Khê B
11257474 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Hưng Đạo
11257472 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Hồng Thái Đông
11257478 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Mạo Khê A
11257480 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Nguyễn Huệ
11257465 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH An Sinh
11257488 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Yên Thọ
11257473 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Hồng Thái Tây
11257467 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Bình Dương
11257475 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Kim Đồng
11257487 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Yên Đức
11257468 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Bình Khê
11257484 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2022 Trường TH Tràng An
11257454 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Mạo Khê I
11257450 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Hồng Thái Tây
11257463 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Yên Thọ
11257459 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Thủy An
11257446 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Bình Khê
11257445 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Bình Dương
11257460 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Tràng An
11257443 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường TH&THCS Việt Dân
11257458 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Nguyễn Huệ
11257444 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS An Sinh
11257455 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Mạo Khê II
11257457 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2022 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh