Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
9327238 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Bình Dương
9327241 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Đức Chính
9327252 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
9327247 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Kim Sơn
9327246 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Kim Đồng
9327245 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Hưng Đạo
9327248 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Lê Hồng Phong
9327253 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Quyết Thắng
9327257 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Việt Dân
9327236 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH An Sinh
9327251 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Nguyễn Huệ
9327249 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Mạo Khê A
9327254 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Tân Việt
9327256 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Tràng An
9327250 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Mạo Khê B
9327243 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Hồng Thái Đông
9327239 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 9/2020 Trường TH Bình Khê I
9327280 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Nguyễn Huệ
9327274 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Kim Sơn
9327278 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Nguyễn Du
9327282 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Thủy An
9327268 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Bình Khê
9327279 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
9327284 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Việt Dân
9327283 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Tràng An
9327281 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Tân Việt
9327287 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 9/2020 Trường THCS Yên Thọ
9327207 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Hoa Anh Đào
9327218 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Kim Sơn
9327205 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Đức Chính
9327210 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Họa Mi
9327215 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Hưng Đạo
9327201 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN An Sinh B
9327224 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Thủy An
9327214 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Hồng Thái Tây
9327226 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Tràng Lương
9327203 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Bình Dương B
9327209 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Hoa Mai
9327220 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Nguyễn Huệ
9327212 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Hoàng Quế
9327225 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Tràng An
9327204 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Bình Minh
9327202 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Bình Dương A
9327219 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Lê Hồng Phong
9327228 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 9/2020 Trường MN Xuân Sơn