Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
11937659 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Xuân Sơn
11937645 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Hồng Thái Đông
11937644 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Hoàng Quế
11937661 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Yên Thọ
11937653 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Nguyễn Huệ
11937650 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Lê Hồng Phong
11937657 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Tràng An
11937664 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH&THCS Việt Dân (cấp TH)
11937640 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Bình Dương
11937638 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH An Sinh
11937656 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Thủy An
11937643 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Đức Chính
11937660 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Yên Đức
11937655 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Quyết Thắng
11937652 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Mạo Khê B
11937646 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Hồng Thái Tây
11937651 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Mạo Khê A
11937647 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 1/2023 Trường TH Hưng Đạo
11937693 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Việt Dân
11937684 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Kim Sơn
11937669 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Bình Dương B
11937675 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Hoa Mai
11937686 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Nguyễn Huệ
11937668 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Bình Dương A
11937670 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Bình Minh
11937690 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Thủy An
11937679 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Hồng Thái Đông
11937688 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Sơn Ca
11937689 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Tân Việt
11937680 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Hồng Thái Tây
11937691 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Tràng An
11937692 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Tràng Lương
11937696 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Yên Thọ
11937671 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Đức Chính
11937678 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Hoàng Quế
11937674 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Hoa Lan
11937685 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Lê Hồng Phong
11937673 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN Hoa Anh Đào
11937667 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 1/2023 Trường MN An Sinh B
11937616 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường TH&THCS Việt Dân
11937618 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Bình Dương
11937617 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS An Sinh
11937623 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Hồng Thái Tây
11937614 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường TH&THCS Tân Việt
11937632 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Thủy An
11937630 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
11937628 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Mạo Khê II
11937627 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Mạo Khê I
11937619 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Bình Khê
11937633 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Tràng An
11937631 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Nguyễn Huệ
11937636 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 1/2023 Trường THCS Yên Thọ