Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chào mừng tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (30/10/1963-30/10/2023)!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 1523 PGD&ĐT V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thị xã
Số 1521 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 1503 PGD&ĐT V v khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện CT 2018
Số 1497 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán trong Chương trình GDPT 2018 và tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Số 1491 PGD&ĐT Vv tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em công tác y tế trường học, BHYT
Số 1482 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên Năm học 2023-2024
Số 1454 HDLN-GDĐT-LĐLĐ V.v hướng dẫn tổ chức hội nghị nhà giáo, CBQL, NLĐ năm học 2023-2024
Số 1476 PGD&ĐT V.v triệu tập giáo viên tham gia đợt giảng dạy thực tế tại các trường phổ thông theo chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2023
Số 1472 PGD&ĐT V.v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024
Số 1468 PGD&ĐT V.v hướng dẫn tổ chức các cuộc giao lưu, hội thi Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm 2023
Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học
Số 1446 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024
Số 1457 PGD&ĐT V.v Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy môn Ngữ văn trong Chương trình GDPT 2018 và tổ chức bồi dưỡng ôn tập cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Số 1433 PGD&ĐT V.v khảo sát, đánh giá việc thực hiện xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Số 1432 PGD&ĐT V.v phát động và tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023
Số 1414 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục trung học
Số 1405 PGD&ĐT V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023-2024
Số 1355 PGD&ĐT HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIAO DỤC TIEU HỌC NĂM HỌC 2023-2024
Số 1363 PGD&ĐT V.v tham gia khảo sát tình hình triển khai Chương trình, sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 theo Chương trình GDPT 2018
Số 1356 PGD&ĐT V.v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở năm 2023
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 2744 SGDĐT-VP V.v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số 77 KHPH-STP-SGDĐT Kế hoạch phối hợp Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và VPPL cho HS các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Số 2738 SGDĐT-TCCBQLCL V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Số 2733 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 10 năm 2023
Số 2736 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2025
Số 1298 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐINH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc
Số 2728 SGDĐT-VP V.v Quán triệt, triển khai thông báo số 127 TB-VP.UBND ngày 30 8 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số 1270 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024
Số 2712 SGDĐT-GDTXMN V.v tổ chức các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2711 KH-BCĐXDXHHT Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và phân công dự các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh
Số 2654 SGDĐT-VP V v tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Số 2647 UBND-VHXH V v tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Số 2641 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2023-2024
Số 2593 SGDĐT-KHTC HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34 2021 NQ-HĐND ngày 27 8 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 2606 UBND-VHXH V v tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 2986 UBND-VP V.v quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 320-KH TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ TW ngày 11 7 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cá
Số 2989 UBND-VP thông báo Thông tư số 06 2023 TTBXD ngày 08 9 2023 của Bộ Xây dựng
Số 289 VH&TT V.v phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số 264 KH-BCĐ XDXHHT KẾ HOẠCH ổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 thị xã Đông Triều
Số 302-KH TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU, ngày 05 9 2023 và Kế hoạch số 319-KH TU, ngày 31 8 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 251 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT TU ngày 29 5 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước quản lý, giáo dục
Số 274 VH&TT V v hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023
Số 248 KH-BCĐ Kế hoạch phối hợp tổ chức môn Bơi HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai
Số 2669 QĐ-BCĐ Quyết định V.v thành lập BTC phối hợp tổ chức các môn thi Bơi, võ cổ truyền và bóng đá HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai
Số 197 TB -BCĐ Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ HKPĐ thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 247 KH-BCĐ Kế hoạch phối hợp tổ chức môn thi Bơi, võ cổ truyền, bóng đá HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 UBND thị xã Đông Triều đăng cai
Số 2541 QĐ-BCĐ Quyết định V.v thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Tổ chức Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 242 KH-UBND KẾ HOẠCH Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 488 BC-UBND BÁO CÁO Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã
Số 5904 VP.UBND-VHXH V.v tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và kế hoạch triển khai chỉ thị 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số 2506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH thành lập BCĐ Hội khỏe phù đổng thị xã Đông Triều lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 193 TB-UBND THÔNG BÁO Chương trình dự khai giảng năm học mới 2023 - 2024
Số 2642 UBND-GD V.v chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2023- 2024
Số 2606 UBND-CATX V.v Tình hình công dân Việt Nam lao động bất hợp pháp bị cưỡng bức lao động ở philippines và một số nước Đông Nam Á
Số 2565 UBND-CATX V.v triển khai Chỉ thị số 34-CT TU, ngày 23 6 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 2457 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục
Số 361 TB-VPCP THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục
Số 4771 BGDĐT-CNTT V.v Hướng dẫn thực hiện hiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Số 15 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
Số 55 2023 TT-BTC THÔNG TƯ Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Số 2389 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Bằng khen
Số 48 2023 TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
Số 50 2023 TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24 2023 NĐ-CP ngày 14 5 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42 2023
Số 2130 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH ban hành tài liệu hướng dẫn phưong pháp tổ chức hoạt độngthể thao trường học cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú
Số 2029 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030
Số 133-TB KHCN THÔNG BÁO Về việc công bố kết quả xét giải Vòng khu vực và lựa chọn thí sinh, đội thi bảng lập trình bảng A, B, C1 và C2 tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023
Số 123-TB KHCN THÔNG BÁO Về việc công bố kết lựa chọn sản phẩm sáng tạo D2, D3 tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023
Số 57 TB-HĐNGND-NGƯT THÔNG BÁO Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023
Số 1527 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V v phê duyệt bộ tài liệu trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục
Số 898 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành tài liệu hướng dẫn Xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể thao trong trường Trung học cơ sở
THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 04 / 10 / 2023
Khai giảng năm học 2023-2024
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Chi tiết
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Tủ sách pháp luật

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bộ Luật lao động
2 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3 Luật Công nghệ thông tin
4 Luật Ngân sách nhà nước
5 Luật Giáo dục
6 Luật Giáo dục-1
7 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
8 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10 Luật số 100 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Hình sự
11 Luật số 91 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Dân sự
Hiển thị 11 mục.
trong 1
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 299.520.417
 Đang truy cập: 25
 Trong đó: 3 thành viên