Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài hát: Bác đưa thư vui tính
Chủ để Nghề nghiệp
2 Bài hát: Chú Ếch con
3 Đếm số 9, nhận biết số 9
Chủ đề: Thế giới thực vật
4 Kể chuyện: Sự tích hoa hồng
Chủ đề: Thế giới thực vật
5 Kế hoạch chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên
6 Kế hoạch chủ đề: Các nghề phổ biến
7 Kế hoạch chủ đề: Giao thông
8 Kế hoạch chủ đề: Quê hương - Đất nước
9 Kế hoạch chủ đề: Thế giới thực vật
10 Kế hoạch chủ đề: Trường Tiểu học
11 Làm quen với chữ cái g - y
Chủ đề: Giao thông
12 Làm quen với chữ cái h - k
Chủ đề: Thế giới thực vật
13 Tạo hình vẽ hoa mùa xuân
Chủ đề: Thế giới thực vật
14 Thơ: Chiếc cầu mới
Chủ đề nghề nghiệp
15 Thơ: Hoa cúc vàng
Chủ đề: Thế giới thực vật
16 Vẽ hoa mùa xuân
Chủ đề: Thế giới thực vật
Hiển thị 16 mục.
trong 1