Thứ ba, ngày 22/01/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH Việt Dân

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra năm học 2018-2019 tại trường TH Việt Dân.

Thứ tư, ngày 23/01/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Tân Việt

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường MN Tân Việt.

Thứ năm, ngày 24/01/2019
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường MN Tân Việt.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 21 / 01 / 2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường TH Thủy An

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra năm học 2018-2019 tại trường TH Thủy An.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !