Danh sách địa chỉ Email của các đơn vị thuộc hyện Đông Triều
 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TÊN MIỀN MOET.EDU.VN CỦA PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Hãy truy cập vào website http://mail.moet.edu.vn để đăng nhập vào hộp thư


 

      ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL
Phòng GD&ĐT
Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng Chuyên môn
Phó Trưởng phòng CSVC
Phó Trưởng phòng Mầm non
Công đoàn ngành
Chi bộ giáo dục
Hội khuyến học
TT học tập cộng đồng
Bảo hiểm
Tài vụ
Kế toán trưởng
Chuyên môn Mầm non
Chuyên môn Tiểu học
Chuyên môn THCS
Chuyên môn PTTH
Tiếp dân
Tổ chức
Tổng hợp
Văn thư-Hành chính
Biên tập web
Cơ sở vật chất
Tổ CNTT
pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
tp.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
ptpcm.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
ptpcsvc.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
ptpmn.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cd.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cb.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
hkh.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
htcd.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
bh.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
tv.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
ktt.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cmmn.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cmc1.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cmc2.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cmc3.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
td.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
tc.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
th.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
hc.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
btw.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
csvc.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn
cntt.pgddongtrieu.quangninh @moet.edu.vn