Danh sách địa chỉ Email của các đơn vị thuộc hyện Đông Triều
 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TÊN MIỀN DONGTRIEU.EDU.VN CỦA LÃNH ĐẠO CHUYÊN VIÊN, CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Hãy truy cập vào website http://mail.dongtrieu.edu.vn để đăng nhập vào hộp thư


 I-Danh sách hộp thư của cán bộ CBCV

Họ và tên
Địa chỉ Email tên miền @dongtrieu.edu.vn
 Lưu Xuân Giới
lxgioitppgd@dongtrieu.edu.vn
 Lê Thu Trà
lttraptp@dongtrieu.edu.vn
 Nguyễn Thu Hường
nthuongptp@dongtrieu.edu.vn
 Lê Thị Lý
 ltlyctcd@dongtrieu.edu.vn
 Hoàng Quang Phong
quangphongdt@dongtrieu.edu.vn
 Lê Nho Tập
lntappgd@dongtrieu.edu.vn
 Phạm Đức Phong
pdphongpgd@dongtrieu.edu.vn
Phan Thanh Nam
ptnampgd@dongtrieu.edu.vn
 Lê Hữu Phong
lhphongpgd@dongtrieu.edu.vn
 Đặng Văn Minh
dvminhpgd@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền
ntthuyenpgd@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Thị Oanh
ntoanhpgd@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai
thcs.mk2.nttmai@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Thị Liễu
ntlieupgd@dongtrieu.edu.vn
 Lê Xuân Phồn
lxphonpgd@dongtrieu.edu.vn
 Nguyễn Thị Hường
nthuongpgd@dongtrieu.edu.vn
Phạm Thị Ngọc Xuyến
 ptnxuyenpgd@dongtrieu.edu.vn
 Vũ Hồng Hà
 vhhapgd@dongtrieu.edu.vn
 Đỗ Thị Hải
dthaipgd@dongtrieu.edu.vn
 Dương Thị Hảo
dthaopgd@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Thị Trang
Mn.sm.nttrang@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Văn Thanh
nvthanhpgd@dongtrieu.edu.vn
Nguyễn Văn Biền

II-Danh sách hộp thư của các bộ phận chức năng:

Đơn vị
Địa chỉ Email tên miền @dongtrieu.edu.vn
Chi bộ PGD&ĐT
chibopgdvdt@dongtrieu.edu.vn
 Phòng GD&ĐT Đông Triều
 pgdvdt.dongtrieu.qn@dongtrieu.edu.vn
Hội khuyến học Đông Triều
khuyenhoc.dt.qn@dongtrieu.edu.vn
TT học tập Cộng đồng 
tthtcd.dt.qn@dongtrieu.edu.vn
Công đoàn ngành GD&ĐT
congdoan.dt.qn@dongtrieu.edu.vn
Bộ phận Hành chính PGD&ĐT
hanhchinh@dongtrieu.edu.vn
Bộ phận CSVC PGD&ĐT
csvc@dongtrieu.edu.vn
Bộ phận Tổng hợp PGD&ĐT
tonghop@dongtrieu.edu.vn
Bộ phận Tổ chức PGD&ĐT
tochuc@dongtrieu.edu.vn
Bộ phận Tài vụ PGD&ĐT
taivu@dongtrieu.edu.vn
Bộ phận Tiếp dân PGD&ĐT
tiepdan@dongtrieu.edu.vn
CM Mầm non PGD&ĐT
cmmamnon@dongtrieu.edu.vn
CM Tiểu học PGD&ĐT
cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn
CM THCS PGD&ĐT