Tài nguyên Tài nguyên
../document-library/ppt Tiết 54: Tiếng gà trưa
code-number: Tiết 54
Author: GV Vũ Thị Hồng - THCS Mạo Khê II
Abstract:

Bài giảng trình chiếu trên Powerpoint

Play

(Note: play-media-note=N?u tr�nh duy?t tr�n m�y qu� v? kh�ng tr�nh di?n ???c ?o?n phim n�y th� c� th? do ???ng truy?n ?ang qu� t?i ho?c m�y ch? ch?a ?�p ?ng ???c ngay, do ?� qu� v? c� c� th? thay ??i c�ch xem tr?c tuy?n tr�n trang web b?ng c�ch t?i v? m�y t�nh c?a m�nh ?? xem ngo?i tuy?n. ???ng li�n k?t t?i v? ? ph�a d??i.)

Size: 927.5k
Download: Click on here to download    preview-by-google-drive-viewer
# of Downloads: 854
Average (0 Votes)
URL:
Comments