Quy trình ISO

QUY TRÌNH: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở.

QUY TRÌNH: Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

QUY TRÌNH: Chuyển trường đối với học sinh THCS 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

QUY TRÌNH: Tiếp nhận học sinh người Việt Nam về nước cấp THCS 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS.

QUY TRÌNH: Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS.

QUY TRÌNH: Giải thể trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ giải thể trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS.

QUY TRÌNH: Sáp nhập và chia tách trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS để thành lập mới 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ sáp nhập và chia tách trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS để thành lập mới.

QUY TRÌNH: Đình chỉ hoạt động đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đình chỉ hoạt động đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là cấp THCS.

QUY TRÌNH: Cho phép trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cho phép trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục.

QUY TRÌNH: Thành lập trường THCS và phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là THCS 

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thành lập trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS.