QUY TRÌNH: Cho phép trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cho phép trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục.


Chi tiết xin xem và tải về tại đây >>>