QUY TRÌNH: Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đình chỉ hoạt động trường Tiểu học.


Chi tiết xin xem và tải về tại đây >>>