Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
4718941 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 2/2018 Trường TH Nguyễn Huệ
4718936 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 2/2018 Trường TH Kim Đồng
4718939 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 2/2018 Trường TH Mạo Khê A
4718934 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 2/2018 Trường TH Hồng Thái Tây
4718946 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 2/2018 Trường TH Tràng An
4718928 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 2/2018 Trường TH Bình Dương
4718913 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Mạo Khê II
4718908 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Hồng Thái Tây
4718911 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Lê Hồng Phong
4718917 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Tân Việt
4718903 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Bình Dương
4718919 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Tràng An
4718916 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Nguyễn Huệ
4718918 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Thủy An
4718924 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 2/2018 Trường THCS Yên Thọ
4718878 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Họa Mi
4718869 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN An Sinh A
4718897 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Yên Đức
4718892 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Thủy An
4718879 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Hoa Phượng
4718870 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN An Sinh B
4718887 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Lê Hồng Phong
4718890 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Sơn Ca
4718880 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Hoàng Quế
4718874 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Đức Chính
4718883 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 2/2018 Trường MN Hưng Đạo