Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Phân công trách nhiệm cho Lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Phòng GD&ĐT thị xã

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Khu 4 - Phường Đông Triều - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh
SĐT: 0203.3870030 Fax: 0203.3671600
Website: http://dongtrieu.edu.vn
E-mail: phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn


UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

Số: 108/TB-PGD&ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công trách nhiệm cho Lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều

 
   

         Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND thị xã Đông Triều ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT thị xã;

       Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

       Phòng GD&ĐT thị xã thông báo việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và chuyên viên, viên chức cơ quan phòng GD&ĐT thị xã từ ngày 09/02/2018 như sau:

A. LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

1

Trưởng phòng

Đ/c Lê Thu Trà

 

- Chỉ đạo, quản lý chung toàn ngành.

- Điều hành ngân sách SNGD được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trưởng ban biên tập Cổng thông tin Phòng Giáo dục điện tử.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và phát ngôn trước các cơ quan và báo chí.

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức cán bộ;

+ Công tác Tổng hợp, thi đua;

+ Công tác xây dựng CSVC, công tác Thống kê - Kế hoạch, xây dựng các dự án, chương trình đầu tư, phát triển.

- Phụ trách công tác thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách công tác phối hợp với với các Ngành, cơ quan: Nội chính; Tài chính và KH; Quản lý đô thị; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án công trình; Thanh tra; Tư pháp; Văn phòng Thị ủy-HĐND-UBND thị xã.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường:  phường Mạo Khê, phường Kim Sơn, phường Xuân Sơn, phường Hưng Đạo, xã Yên Thọ.

- Tham gia sinh hoạt tại tổ Văn phòng.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Hường

 

 

- Phụ trách công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT.

- Chỉ đạo chuyên môn cấp Tiểu học.

- Chủ tịch Công đoàn Phòng GD&ĐT. Phụ trách nội vụ cơ quan Phòng GD&ĐT.

- Chỉ đạo công tác y tế trường học trong toàn ngành.

- Phụ trách công tác phối hợp với các Hội, đoàn thể của thị xã, các cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội phụ nữ, Liên đoàn LĐ thị xã, Mặt trận Tổ quốc.

- Phụ trách chung công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn;

- Phó Trưởng ban biên tập Cổng thông tin Phòng Giáo dục điện tử.

- Thay mặt Trưởng phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền (điều hành công việc, phát ngôn với các cơ quan, truyền thông- báo chí,…)- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường:  Hồng Phong, Đức Chính, Việt Dân, Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương.

-  Tham gia sinh hoạt tại tổ CM Tiểu học.

3

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Quang Phong

- Được Trưởng phòng giao quyền quản trị Cổng thông tin Phòng Giáo dục điện tử (admin).

- Chỉ đạo chuyên môn cấp Mầm non.

- Trưởng ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" ngành Giáo dục Đông Triều;

- Chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT, các thủ tục hành chính công của Ngành.

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ toàn Ngành.

- Phụ trách công tác phối hợp với các đơn vị:    Phòng Kinh tế; Viễn thông; Bưu điện; Trung tâm Hành chính công.

- Phát ngôn trước các cơ quan, truyền thông- báo chí và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công, ủy quyền.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường: Bình Khê, Tràng An, An Sinh, Tân Việt, Tràng Lương, phường Đông Triều.

- Tham gia sinh hoạt tại tổ chuyên môn Mầm non.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm

- Chỉ đạo chuyên môn cấp THCS.

- Phụ trách các cuộc thi KHKT, sáng tạo Thanh- Thiếu niên nhi đồng.

- Chỉ đạo công tác Đoàn-Đội, thực hiện chế độ chính sách học sinh-sinh viên.

- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề, trung tâm HTCĐ, triển khai phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học khuyến tài.

- Chỉ đạo phong trào văn hóa-văn nghệ, TDTT toàn ngành.

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành, đoàn thể: Thị Đoàn; Hội chữ thập đỏ; Phòng LĐTB-XH; Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm VH-TT; Ban Quản lý Di tích Nhà Trần; TT GDNN&GDTX thị xã;....

- Phó Trưởng ban biên tập Cổng thông tin Phòng Giáo dục điện tử.

- Phát ngôn trước các cơ quan, truyền thông- báo chí  và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công, ủy quyền.

- Phụ trách các trường thuộc các xã: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Đức.

- Tham gia sinh hoạt tổ CM THCS.

B. CHUYÊN VIÊN CÁC TỔ CÔNG TÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO:

I. Tổ Văn phòng - Tổng hợp:

5

Đ/c: Phạm Đức Phong

Tổ trưởng

- Tham mưu công tác Tổ chức cán bộ; Công tác quy hoạch, kế hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí đội ngũ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; chế độ chính sách nhà giáo.

- Tổ chức thực hiện và quản lý các phần mềm ứng dụng trong quản lý CBGV của các nhà trường.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát các báo cáo chung của Phòng GD&ĐT và Ngành theo định kỳ.

- Tổ chức các Hội nghị của cơ quan và của Ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường MN, TH và THCS thuộc phường Mạo Khê.

6

Đ/c: Nguyễn Văn Anh

Tổ phó

- Theo dõi công tác Đảng trong toàn Ngành.

- Thường trực thanh- kiểm tra; Phụ trách công tác xây dựng Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO, Thường trực tiếp dân.

- Theo dõi hoạt động dạy thêm- học thêm trên địa bàn.

- Trực tiếp theo dõi tiếp nhận Dịch vụ công trên TTTVĐT.

- Theo dõi công tác PCGD, học sinh chuyển đi- chuyển đến và lưu trữ, cấp phát bằng của các bộ phận chuyên môn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc xã: An Sinh.

 

7

 

Đ/c: Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

- Phụ trách chuyên môn Ngoại ngữ trong các trường MN, TH và THCS; các Trung tâm ngoại ngữ được cấp phép trên địa bàn.

- Phụ trách công tác Tổng hợp, Thi đua khen thưởng của Ngành. Tổng hợp các báo cáo chung của Phòng GD&ĐT và Ngành theo định kỳ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc các xã: Tràng An, Tân Việt.

8

Đ/c: Nguyễn Thị Liễu

Hành chính

- Văn thư, lưu trữ. Thủ quỹ cơ quan.

- Theo dõi công tác Bảo hiểm, chế độ chính sách cho Học sinh - Sinh viên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

II. Tổ Chuyên môn THCS:

9

Đ/c: Vũ Thị Hồng Hà

Tổ trưởng

 

- Phụ trách chuyên môn các môn Tự nhiên cấp THCS, thực hiện chương trình, tài liệu cấp THCS.

- Phụ trách công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cấp THCS.

- Phụ trách các kỳ thi, cuộc thi theo định kỳ của giáo viên và học sinh cấp THCS; cuộc thi KHKT; thống kê chất lượng giáo dục cấp THCS.

- Phụ trách công tác Giáo dục HNTX, Trung tâm HTCĐ, xây dựng XHHT, công tác phổ cập giáo dục THCS.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc phường: Kim Sơn. Hưng Đạo.

10

Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

- Phụ trách chuyên môn các môn XH cấp THCS.

- Phụ trách các cuộc thi tìm hiểu theo chuyên đề trong học sinh, giáo viên; tổng hợp, các cuộc thi tìm hiểu theo chuyên đề trong CB, GV; theo dõi website các trường THCS.

- Chịu trách nhiệm in và cấp phát bằng tốt nghiệp THCS.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác y tế, xây dựng thư viện trường học cấp THCS.

- Phụ trách công tác công tác Đoàn, Đội trường học.

- Phụ trách công tác theo dõi các đối tượng HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn; các chế độ hỗ trợ của các tổ chức xã hội đối với học sinh nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Phụ trách phong trào Thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ toàn Ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc các phường: Xuân Sơn, Đông Triều.

III. Tổ Chuyên môn Tiểu học:

 11

Đ/c: Nguyễn Thị Liên Hương

Tổ trưởng

- Chỉ đạo các môn xã hội cấp tiểu học, thực hiện chương trình, tài liệu, sách tham khảo.

- Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học- Bồi dưỡng GV cấp tiểu học, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuyên đề…).

- Phụ trách công tác KĐCLGD, GDHS khuyết tật;

- Phụ trách các hoạt động ngoài giờ lên lớp;

- Tổng hợp và thống kê cấp tiểu học (báo cáo số lớp số HS từng tháng, kỳ, năm học, các báo cáo chất lượng, GV, HS nghèo, HSKT, mồ côi, HS giỏi).

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên đề, KH các cuộc thi, giao lưu, dự trù kinh phí và làm hồ sơ chứng từ thanh toán.

- Xây dựng báo cáo tháng và lên lịch công tác tháng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc các xã, phường Hồng Phong, Đức Chính.

 

 

 

12

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên

 

- Chỉ đạo các môn tự nhiên, thực hiện chương trình theo chuẩn KTKN, giảm tải.

- Phụ trách công tác Phổ cập GDTH.

- Phụ trách công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia,Thư viện chuẩn.

- Phụ trách công tác y tế trường học, VSATTP; công tác bán trú.

- Bồi dưỡng GV cấp tiểu học (bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuyên đề…).

- Phụ trách các hoạt động ngoài giờ chính khóa (Tin học, Tiếng Anh, Kỹ năng sống…).

- Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong các trường TH. Viết tin bài hoạt động của cấp học. Theo dõi website các trường Tiểu học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc các xã: Yên Đức, Yên Thọ.

III. Tổ Chuyên môn Mầm non:

13

Đ/c: Phạm Thị Ngọc Xuyến

Tổ trưởng 

- Phụ trách chuyên môn MN; công tác KĐCL trong các trường MN.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng đội ngũ.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động  các cơ sở giáo dục tư thục.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc xã Nguyễn Huệ, Bình Dương.

14

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên

- Phụ trách công tác VSATTP, theo dõi công tác y tế trường học trong các trường MN.

- Theo dõi website các trường Mầm non.

- Phụ trách các hoạt động xã hội trong cộng đồng của các trường Mầm non.

- Phụ trách công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, công tác PCGD.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc xã Việt Dân, Thủy An.

V. Tổ Kế hoạch - Tài chính:

15

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo

Tổ trưởng

- Kế toán cơ quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

16

Đ/c: Lê Nho Tập

Chuyên viên

- Quản lý Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học;

- Phụ trách công tác Thống kê - Kế hoạch, dự báo phát triển giáo dục và đào tạo; thu thập, xử lý, khai thác các thông tin, số liệu có liên quan đến công tác kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn thị xã.

- Triển khai các kế hoạch ứng dụng CNTT  vào các hoạt động Tài chính, kế hoạch và quản lý  CSVC thiết bị trường học.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc các xã: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế.

VI. Tổ Công nghệ thông tin:

17

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân

Tổ trưởng

- Quản trị website http://dongtrieu.edu.vn (Trung tâm Thông tin Phòng Giáo dục điện tử).

- Thư ký Ban biên tập Trang Thông tin thư viện Phòng Giáo dục điện tử

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, chuyên môn và dạy học các cấp học MN, TH và THCS.

- Tổ chức các cuộc thi trên internet; Tin học trẻ.

- Tham mưu, triển khai và quản lý hệ thống các phần mềm ứng dụng trong toàn ngành.

- Phụ trách các chương trình truyền trực tuyến, trực tiếp của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc xã Tràng Lương, Bình Khê.

18

Đ/c: Nguyễn Minh Tiến

Chuyên viên

- Quản lý hệ thống phần cứng, thiết bị CNTT của Phòng GD&ĐT.

- Phối hợp bộ phận văn thư, hành chính quản lý, hỗ trợ các báo cáo trực tuyến.

- Khai thác hệ thống văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên internet.

- Phụ trách mảng tin bài, các hoạt động chung trong toàn ngành.

- Phối kết hợp tổ chức các cuộc thi trên Internet; Tin học trẻ.

- Phối kết hợp tổ chức các chương trình truyền trực tuyến, trực tiếp của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

- Phụ trách các trường thuộc xã Bình Khê.

       Trong quá trình điều hành, tùy theo tính chất các hoạt động, khi cần thiết các Phó Trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên thực hiện một số công việc cụ thể khác do Trưởng phòng phân công (Thông báo này thay thế cho Thông báo số 433/TB-PGD&ĐT ngày 26/4/2017)./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);

- Thường trực UBND (b/c);

- Các trường học (t/b);

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, TCCB.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thu Trà

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

(Kèm theo Thông báo số 108/TB-PGD&ĐT ngày 08/02/2018 của Phòng GD&ĐT)

 
   

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

cơ quan

 
 

1

Lê Thu Trà

Trưởng phòng 

0203.3870333

 

2

Nguyễn Thị Hường

Phó Trưởng phòng

0203.3698686

 

3

Hoàng Quang Phong

Phó Trưởng phòng

0203.3670279

 

4

Phạm Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

0203.3698686

 

5

Phạm Đức Phong

Chuyên viên TCCB

 

 

6

Nguyễn Văn Anh

Cán bộ Thanh kiểm tra -Tiếp dân

0203.3870030

 

7

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên Tiếng Anh;

Tổng hợp- Thi đua

 

 

8

Vũ Thị Hồng Hà

Chuyên viên CM THCS

0203.3870030

 

9

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên CM THCS

0203.3870030

 

10

Nguyễn Thị Liên Hương

Chuyên viên CMTH

0203.3870030

 

11

Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên CMTH

0203.3870030

 

12

Phạm Thị Ngọc Xuyến

Chuyên viên CMMN

0203.3870030

 

13

Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên CMMN

0203.3870030

 

14

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán

0203.3671599

 

15

Lê Nho Tập

Chuyên viên KH, CSVC

0203.3670278

 

16

Đoàn Thanh Tuân

Chuyên viên CNTT

0203.3671600

 

17

Nguyễn Minh Tiến

Chuyên viên CNTT

0203.3671600

 

18

Nguyễn Thị Liễu

Nhân viên HC-Văn thư

0203.3870030

 

 

 
   

  Chi tiết xin xem tại đây >>>


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất